უსაფრთხოების პოლიტიკა

ვებ-გვერდი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას დაიცვას მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია და არ გადასცეს ის მესამე პირებს მომხმარებლის თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება საქართველოს კანონმდებლობის შეაბამისად.

საიტს არ გააჩნია წვდომა ანგარიშსწორებისას გამოყენებულ საგადასახადო ბარათებზე. ბარათით ანგარიშსწორებისას ხდება გადამისამართება პარტნიორი ბანკის დაცულ გვერდზე, რომელიც მთლიანად პასუხისმგებელია ამ ინფორმაციის დაცვაზე.